REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym bądź webinarium prowadzonym przez osoby zatrudnione w firmie pod nazwą Dietetyk Jacek Feldman Nutrition, adres siedziby: ul. Dzika 4a/108, 00-194 Warszawa, NIP: 5252425799, REGON: 365830210.
 2. Konsultacje indywidualne dla pacjentów są świadczone przez Feldman Nutrition stacjonarnie, bądź online zgodnie z preferencją pacjenta.
 3. Warunki oraz terminy konsultacji indywidualnych ustalane są bezpośrednio między pacjentem a dietetykiem, a informacje na temat dostępności terminów mogą być uzyskane poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin z dnia 14.02.2019 r.
  • Szkoleniu – rozumie się płatną usługę szkolenia lub webinarium, która obejmuje pojedyncze zajęcia dydaktyczne prowadzące do uzyskania, uzupełnienia czy też udoskonalenia umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, udział w których może być zakupiony za pośrednictwem strony internetowej https://feldmannutrition.pl/. Usługa ta może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Szkolenia są organizowane przez Sprzedawcę w odpowiednim miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywają. Rodzaj Szkolenia i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
  • Webinarium – rozumie się szkolenie prowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora w czasie rzeczywistym. Rodzaj Webinarium i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
  • Kliencie/Uczestniku – wskazuje się na pełnoletni podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi.
  • Sprzedawcy – rozumie się działalność gospodarczą jako firma Dietetyk Jacek Feldman Nutrition, adres siedziby: ul. Dzika 4a/108, 00-194 Warszawa, NIP: 5252425799, REGON: 365830210.
  • Towarze – rozumie się produkt określony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej (Szkolenia), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Część Towarów sprzedawana jest w formie Treści cyfrowych (Webinaria).
  • Treści cyfrowej – wskazuje się na dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  • Trwałym nośniku cyfrowym – wskazuje się na materiał lub narzędzie dające możliwość Klientowi lub Sprzedawcy przechowywania informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości.
  • Umowie sprzedaży – rozumie się umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Szczegółowy program procesu Szkoleń i Webinariów oraz harmonogram prowadzenia szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: https://feldmannutrition.pl/
 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Dietetyk Jacek Feldman Nutrition, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Dietetyk Jacek Feldman Nutrition.
 7. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

 

§ 2 Przedmiot zakupu

 1. Przedmiotem zakupu określa się bezpośrednio możliwość udziału w Szkoleniu stacjonarnym lub Webinarium oraz dostęp do wiedzy i materiałów tematycznych.
 2. Zapisy na konsultacje indywidualne dokonywane są poprzez sklep internetowy dostępny na stronie https://feldmannutrition.pl/wspolpraca-indywidualna/, a terminy są ustalane indywidualnie z dietetykiem.
 3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej https://feldmannutrition.pl/ należą wyłącznie do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dopełnić wszelkich procedur opisanych w § 3 Rejestracja oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu skorzystania ze Webinarium organizowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Wymagane jest także posiadanie przez Klienta urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (jak na przykład głośniki czy słuchawki), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku prowadzonego Webinarium.
 6. Celem pobrania lub odtworzenia Towaru zakupionego przez Klienta w formie Treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s i w wypadku pobierania Towaru, wystarczająca ilość miejsca na urządzeniu elektronicznym, by można było zapisać na nim plik będący Towarem. Do poprawnego odtwarzania Treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest również wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej, włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.
 7. Zakup uczestnictwa w Webinarium jest jednorazowy i obowiązuje jedynie w dniu jego organizacji i o określonej godzinie. Zakup uczestnictwa online nie jest równoznaczny z zakupem nagrania z danego Webinaru.
 8. Istnieje odpłatna możliwość uzyskania dostępu do każdego nagrania za pomocną dodatkowej transakcji zakupu.
 9. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług drogą elektroniczną może się wiązać z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby trzecie, które są nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować wszelkie zapobiegawcze środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

 

§ 3 Rejestracja

 1. Nabór uczestników i kwalifikowanie do szkoleń będzie się odbywać w systemie ciągłym.
 2. W celu rejestracji na poszczególne Szkolenie, Webinarium, Nagranie z Webinarium lub Konsultacje Indywidualną należy wejść w odpowiednią zakładkę na stronie internetowej https://feldmannutrition.pl/
 3. Rejestracja na webinaria nagrane oraz konsultacje indywidualne odbywa się poprzez zakup produktu w sklepie dostępnego na stronie https://feldmannutrition.pl/ lub poprzez kontakt mailowy z firmą.
 4. Klient może zarejestrować się na wybrane webinaria nagrane oraz umówić się na konsultacje indywidualne w dogodnym dla niego terminie, zgodnie z dostępnymi slotami.
 1. Rejestracji konta można także dokonać poprzez zrobienie zakupów na stronie internetowej https://feldmannutrition.pl i wypełnienie formularza przy finalizowaniu zamówienia.
 2. Podczas dokonywania zakupów należy poprawnie wypełnić wszystkie pola rejestracji oraz zaakceptować regulamin naszego sklepu.
 3. W trakcie Rejestracji Klient równoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca konkretnie informuje, że dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie do celów rekrutacji. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i skorzystanie z usług firmy Dietetyk Jacek Feldman Nutrition. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Po dokonaniu zamówienia pojawi się podsumowanie oraz szczegóły zamówienia wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do zrobienia przelewu. Niezbędną częścią Rejestracji jest dokonanie płatności, szczegółowo opisanej w § 4 Płatności.
 5. Po dokonaniu przelewu na podane konto, na wysyłana zostaje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia adres podany podczas rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Dietetyk Jacek Feldman Nutrition pozostaje do dyspozycji pod następującymi adresami: kontakt@feldmannutrition.pl
 7. Udział w Szkoleniu stacjonarnym będzie następował po uprzedniej weryfikacji Uczestnika z listą Rejestracyjną w czasie i miejscu poszczególnego Szkolenia.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub webinarium konieczna jest pisemna informacja na adres kontakt@feldmannutrition.pl najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem, tylko wtedy będziemy mogli dokonać zwrotu wpłaty. Jeżeli termin ten nie będzie zachowany niestety ze względów organizacyjnych nie będziemy mieli możliwości zwrotu należności.
 9. Rejestracja na Szkolenia zostaje zamknięta również na 1 dzień przed organizacją poszczególnego Szkolenia, natomiast na Webinaria 1 godzinę przed organizacją poszczególnego Webinarium.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn wyższych (niedyspozycja, uszczerbek na zdrowiu) bądź jeżeli nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba uczestników. Każda z osób zarejestrowanych musimy być o tym fakcie pilnie poinformowana drogą mailową, najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem, a wpłata uiszczona z tego tytułu zwrócona na jego konto bankowe.

 

§ 4 Płatności

 1. Ceny zamieszczone przy danym Szkoleniu, Webinarium, nagraniu z Webinarium lub Konsultację Indywidualną na stronie internetowej https://feldmannutrition.pl/ stanowią ceny brutto, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Klient dokonuje płatności za zamówione Szkolenia lub Webinaria przelewem bankowym poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy: Dietetyk Jacek Feldman Nutrition, adres siedziby: ul. Dzika 4a/108, 00-194 Warszawa, NIP: 5252425799, REGON: 365830210, Numer konta mBank: 79 1140 2004 0000 3802 8416 0631, bądź przelewem bankowym przekierowanym automatycznie przez Platformę Paynow.pl. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia ze sklepu internetowego.
 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paynow.pl/#payment_methods. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Paynow.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Paynow.pl – spółka MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, kapitał zakładowy 168 840 628,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524).
 4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. Termin ten wynosi 7 dni od daty zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez zakup Towaru na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. W wypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w terminie, czyli niewywiązania się z umowy, o której mowa w §3 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pomocą poczty e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca powinien w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, ustosunkuje się do niej w formie pisemnej.
 3. Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail kontakt@feldmannutrition.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu podając:
  • Opis reklamacji,
  • Numer zamówienia,
  • Dane kontaktowe Klienta
  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć poniżej oraz na stronie https://feldmannutrition.pl/:

  WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

  Feldman Nutrition prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Jacek Feldman Nutrition ul. Dzika 4a, lok. 108 00-194 Warszawa adres e-mail kontakt@feldmannutrition.pl
  Przedmiot reklamacji:………………………………………………………………………………………………………………Numer faktury ………………………………………………………………………………Data zawarcia umowy……………………………………………………………………………………..

  Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

  Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

  Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………..

  Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

  Działania naprawcze/żądanie reklamującego:

  (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,(___) usunięcie wady,(___) odstąpienie od umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………………………………………………

  Data ………………..

  Podpis………………….

  ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

  Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Data otrzymania reklamacji ……………………………….Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
  Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………(Data i podpis Sprzedawcy)

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient mający status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Poniżej znajduje się wzór formularza reklamacyjnego:

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Feldman Nutrition prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Jacek Feldman Nutrition ul. Dzika 4a, lok. 108 00-194 Warszawa adres e-mail kontakt@feldmannutrition.plNiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:…………………………………………………………………………………………………………………………………Numer zamówienia……………………………………………………………………………………..Data zawarcia umowy……………………………………………………………………………………..

  Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

  Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

  Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr………………………………………

  Data ………………..Podpis…………………..

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia strat na rzecz Klient.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona w postaci wydrukowania, zapisania na nośniku cyfrowym lub pobrania.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2019 r.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem/taryfą operatora”.

keyboard_arrow_up